top of page

Lietošanas noteikumi

Lūdzu, iepazīstieties ar mājaslapas www.kriptoskola1.lv lietošanas un izmantošanas noteikumiem. Apmeklējot mājaslapu www.kriptoskola1.lv Jūs piekrītat mājaslapas lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot.

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. SIA “Digital Tech”, reģistrācijas nr. 40003931462, juridiskā adrese: Rūpniecības 54, Rīga, LV-1045 (turpmāk – Kripto skola Nr.1) pārvalda portālu www.kriptoskola1.lv (turpmāk – Portāls), ar kura starpniecību lietotāji var pasūtīt un iziet tiešsaistes vidē esošus mācību kursus, kā arī saņemt ar tiem saistītus papildu un blakus pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums).

1.2. Piekrītot Portāla lietošanai un/vai lietošanas noteikumiem, šie noteikumi kļūst par saistošu līgumu, kas noslēgts starp Lietotāju un Kripto skolu Nr.1, kas regulē Portāla lietošanu (turpmāk – Lietošanas noteikumi).

1.3. Lietojot Pakalpojumu, Lietotājs apstiprina, ka tas ir vismaz 18 gadus vecs, vai arī tam ir vecāku vai aizbildņa atļauja Pakalpojumu izmantot (attiecas uz fizisko personu). Juridiskās personas, iestādes vai citas organizācijas gadījumā tiek uzskatīts, ka pārstāvības tiesības ir apliecinātas līdz ar pakalpojuma izmantošanu no Lietotāja pārstāvja puses.

1.4. Kripto skola Nr.1 patur sev tiesības grozīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā; grozījumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu Portālā.

1.5. Lietotājs apzinās, ka, izmantojot Portālu un/vai piekrītot Lietošanas noteikumiem, Kripto skola Nr.1  ar Lietotāja piekrišanu nodod tam digitālo saturu, un tāpēc Lietotājam nav tiesības atkāpties no pasūtītā Pakalpojuma saskaņā ar patērētāja atteikuma tiesību regulējumu. Tas, ka Lietotājam nav patērētāja atteikuma tiesību, neizslēdz Lietotāja tiesības uzteikt līgumu saskaņā ar Lietošanas noteikumu punktu 6.2.

1.6. Pakalpojums ļauj Portālā publicēt saturu, tai skaitā saturu:

1.6.1. kas ir domāts tikai Lietotājam.

1.7. Darīšana var būt ar maksas Pakalpojumu atbilstoši Portālā sniegtajiem norādījumiem.

1.8. Kripto skola Nr.1  patur sev tiesības jebkurā laikā mainīt Portālā pieejamā Satura klāstu, turklāt Kripto skolai Nr.1  nav pienākuma Lietotāju par to informēt.

1.9. Piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājam uz šajā Līgumā aprakstītā pamata tiek Portāla izmantošanai piešķirta ierobežotā neekskluzīvā licence. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Portāls un tā operēšanas tiesības, kā arī Portālā pieejamais saturs pieder Kripto skolai Nr.1  vai tās sadarbības partneriem. Lietotājs piekrīt, ka Portāla izmantošana nesniedz tam īpašumtiesības uz Portālā esošo saturu. Lietotājs pilnībā apzinās, ka Portālā pieejamo mediju saturu Lietotājs drīkst izmantot tikai personīgiem mērķiem atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

1.10. Maksas satura Pakalpojums ir Lietotājam pieejams par maksu; Pakalpojuma cenas ir norādītas Portālā.

1.11. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu vai ar kriptovalūtu pārskaitījumu.

1.12. Kripto skola Nr.1 patur sev tiesības objektīvu iemeslu dēļ mainīt samaksas lielumu, piemēram, ja mainās nodokļa likme, pakalpojumu un apkopes izmaksas utt. Par cenu izmaiņām Kripto skola Nr.1  informē Lietotājus ar Portāla starpniecību.

1.13. Reģistrējoties kursā, Lietotājs saņemat no Kripto skolas nr.1 licenci, lai to skatītu, izmantojot www. Kriptoskola1.lv pakalpojumus. Ir aizliegts pārsūtīt vai pārdot kursus.

1.14. Lietotājam kursu reģistrēšanās nolūkā ir jāiesniedz derīga e-pasta adrese, un Kripto skola Nr.1  ir tiesības pārbaudīt tās pareizību.

1.15. Reģistrējoties kursiem Lietotājs ievada:

1.15.1. fiziskās personas gadījumā – savu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru;

1.15.2. juridiskās personas gadījumā – iestādes vai citas organizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru vai citu kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī pārstāvja vai kontaktpersonas vārdu.

1.16. Ievadot savus datus, Lietotājs pauž piekrišanu ievadīto datu apstrādei no Portāla pārvaldītāja un iespējamo Kripto skolas Nr.1 līgumisko partneru puses.

1.17. E-pasta adrese tiek izmantota cita starpā rēķinu un citu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu paziņojumu nosūtīšanai.

1.18. Visi ar e-pasta starpniecību nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nodotiem Lietotājam 24h pēc paziņojuma izsūtīšanas.
 

2. Lietotāja tiesības un pienākumi

2.1. Lietotājam ir pienākums:

2.1.1. Reģistrējoties Portālā, iesniegt pilnīgus un patiesus datus;

2.2.1. Izmantojot Portālu, ievērot no šī līguma izrietošos nosacījumus;

2.1.3. Par Pakalpojuma izmantošanu maksāt Kripto skolai Nr.1 samaksu, ja tāda ir paredzēta;

2.1.4. Izmantojot Portālu, ievērot labas paražas un spēkā esošos likumus.

2.2. Lietotājam ir aizliegts:

2.2.1. Izmantot Portālu krāpniecības nolūkos vai jebkuriem citiem nelikumīgiem mērķiem;

2.2.2. Pierunāt citus veikt vai piedalīties jebkādās pretlikumīgās darbībās;

2.2.3. Uzmākties, ļaunprātīgi izmantot, aizskart, kaitēt, nomelnot, apkaunot, nosodīt, draudēt vai diskriminēt dzimuma, dzimumorientācijas, ticības, etniskās vai nacionālās izcelsmes, rases, vecuma, vai invaliditātes dēļ;

2.2.4. Izmantot Portālu nepiedienīgiem vai amorāliem mērķiem;

2.2.5. Augšupielādēt vai nosūtīt vīrusus vai jebkāda cita veida ļaunatūru, kas tiek izmantota vai var tikt izmantota veidā, kas ietekmē Portāla funkcionalitāti vai darbību.

2.3. Lietotājam ir tiesības:

2.3.1. Izmantot Portālā piedāvātos pakalpojumus;

2.3.2. Jebkurā laikā pārtraukt Pakalpojuma izmantošanu, informējot Kripto skolu Nr.1 par atbilstošo vēlmi ar e-pasta starpniecību.
 

3. Portāla tiesības un pienākumi

3.1. Portāla pārvaldītājam ir pilnīgas tiesības:

3.1.1. Nekavējoties izdzēst reģistrēto Lietotāju, ja reģistrējoties ir iesniegtas maldinošas, neprecīzas un/vai nepareizas ziņas, kā arī gadījumā, ja Lietotāja darbība var apdraudēt Portāla drošību;

3.1.2. Paziņot Lietotājam par izmaiņām un papildinājumiem ar Portālā publicētu paziņojumu starpniecību.
 

4. Personas datu izmantošana un aizsardzība

4.1. Iepazīstoties ar Lietošanas noteikumiem un reģistrējoties par Lietotāju, Lietotājs sniedz savu piekrišanu anketā norādīto personas datu un kontaktinformācijas izmantošanai Portāla robežās un informācijas nosūtīšanai Lietotājam.

4.2. Kripto skola Nr.1 nepārdod un nenodod lietotāju personas datus un kontaktinformāciju trešajām personām, kuras nav minētas Lietošanas noteikumos vai kuras nav saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.

4.3. Ar personas datiem saistīto informāciju Kripto skola Nr.1  atklāj trešajām personām tikai ar Lietotāja piekrišanu vai gadījumos, kad tāds pienākums izriet no tiesību aktiem.
 

5. Termiņš un izbeigšanās

5.1. Lietošanas noteikumi ir noslēgti uz nenoteiktu laiku.

5.2. Kā Kripto skolai Nr.1, tā arī Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā uzteikt Lietošanas noteikumus, nosūtot par to otrajai pusei attiecīgu paziņojumu. Šādā gadījumā Lietotāja dati tiek dzēsti.
 

6. Atteikuma tiesības

6.1. Ja vēlaties atteikties no pakalpojuma, vismaz 3 darbadienas pirms kursa sākuma rakstiet e-pastu uz info@kriptoskola1.lv, informējot par konkrēto pakalpojumu, no kura vēlaties atteikties, kā arī to, vai vēlaties saņemt atpakaļ samaksāto naudu vai mainīt pakalpojumu.

6.2. Naudas atgriešanas apstiprinājuma gadījumā 15 dienu laikā, skaitot no dienas, kad esam saņēmuši Jūsu e-pastu par naudas atgriešanu, mēs atmaksāsim no Jums saņemto maksājumu par konkrēto pakalpojumu.

6.3. Ja neesam saņēmuši atteikumu, kā norādīts 6.1 punktā, bet nevarat apmeklēt pakalpojumu, saņemsiet pakalpojuma ierakstu.  Šajā gadījumā par pakalpojumu samaksātā nauda netiek atgriezta.
 

7. Citi nosacījumi

7.1. Ja kāds no Lietošanas noteikumu punktiem likumdošanas izmaiņu dēļ zaudē spēku, tad pārējie Lietošanas noteikumu punkti paliek spēkā.

7.2. Uz Lietošanas noteikumiem attiecas Latvijas Republikas tiesību akti. Ja strīdi, kas radušies, izmantojot pakalpojumu, netiek atrisināti pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti tiesā.

bottom of page